Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoopcontracten gesloten op afstand tussen de Webshop Green Deco www.greendeco.be, ondernemingsnummer : BE 0669.444.015, waarvan de exploitatiezetel gevestigd is op de Waversesteenweg 1570 te 1160 Brussel, België, en haar klanten.

 

 1. Prijs

De prijzen die getoond worden op de webshop zijn:

– inclusief BTW

– exclusief montage et installatie van de meubelen

– met levering in het depot van Jules Bouillonstraat 10 – 12 te 1050 Brussel, België (en dus transportkosten niet inbegrepen).

Alle belastingen, taksen en toeslagen van welke aard ook, verschuldigd naar aanleiding van de verkoop bovenop de prijs inclusief BTW, zijn ten laste van de klant.

 

 1. Manieren van betaling

Voor aankopen via de Webshop, kiest die klant tussen de 3 volgende manieren van betaling:

– Een overschrijving via Paypal

– Een overschrijving via zijn bank

– De betaling in cash in het depot op de Jules Bouillonstraat 10 – 12 te 1050 Brussel, België.

 

 1. Voorschot

Wanneer de klant kiest om een voorschot te betalen, zal dit minstens 30% van de prijs incl. BTW zijn. Bij gebreke van uitvoering van het contract door de klant binnen de 12 maanden, blijft het voorschot verworven aan Green Deco.

 

 1. Betaling

De facturen of debitnota’s zijn betaalbaar in het depot van Green Deco op de Jules Bouillonstraat 10 – 12 te 1050 Brussel, België. De goederen zijn betaalbaar op het moment van de bestelling via internet of contant. Ingeval van bestelling wordt het saldo, dat niet gedekt is door het voorschot, ten laatste betaald bij afhaling van de goederen in het depot van Green Deco door de klant of door de transporteur van zijn keuze. Ingeval van levering door Green Deco, wordt het saldo van de prijs betaald voor de levering. Alle sommen die onbetaald blijven op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een jaarlijkse interest van 8% en een schadevergoeding van 15% van de verschuldigde sommen, met een minimum van 200 EUR, te vermeerderen met de kosten en honoraria van terugvordering.

 

 1. Bewijs

De uitdrukkelijke overeenkomst tussen Green Deco en de klant, en de e-mails vormen bewijs tussen de partijen, net zoals de systemen van automatische registratie gebruikt door de Webshop, in het bijzonder wat betreft de aard en datum van de bestelling. De klant kan toegang krijgen tot het elektronisch contract dat hij gesloten heeft door een e-mail te richten aan info@greendeco.be .

 

 1. Leveringstijden

Tenzij anders vermeld op de webshop of op de samenvatting van de bestelbon, is de leveringstijd 2 dagen. Deze begint te lopen de dag volgend op de dag van ondertekening van de bestelbon. De contractuele leveringstijd kan verlengd worden met 25% door de verkoper. De contractuele termijnen kunnen worden verlengd, met de periode van onmogelijkheid tot uitvoering, voor elke oorzaak die de verkoper niet in staat heeft gesteld zijn verplichtingen na te komen, met name door overmacht.

 

 1. Levering

In geval van bestelling via de webshop, heeft de klant keuze tussen twee leveringsopties: bij Green Deco of door levering door Green Deco.

Gratis afhaling door de klant bij Green Deco. De afhaling vindt plaats in het depot van Green Deco, gevestigd in de Jules Bouillonstraat 10 – 12 te 1050 Brussel, België.

Na ontvangst van de bestelde goederen, zal Green Deco aan de klant per email of per brief een aankomstbericht zenden, waarbij hij geïnformeerd wordt van het feit dat het goed ter beschikking is voor afhaling. De verplichting van Green Deco om het goed te leveren is vervuld door verzending van het aankomstbericht. De klant heeft de verplichting om het goed af te halen binnen de 30 dagen te rekenen van de ontvangst van het aankomstbericht.

 

 1. Levering door Green Deco of door een van zijn gewoonlijke transportpartners

De kosten voor levering, zoals aangegeven op de webshop, variëren de leveringskosten volgens het gewicht en het volume van de bestelling. Ze worden aangeduid in de winkelwagen. Deze prijzen zijn voor een levering op het gelijkvloers en zonder montage van de meubelen.
Het behoort aan de klant om na te gaan of er een toegangsweg is voor de bestelde artikelen tot aan de plaats van levering. Ingeval van obstakels bij de levering, kan de klant vragen aan Green Deco of aan de transporteur om een specifieke prijsopgave te maken hiervoor.
De leveringen van de meubels besteld via internet worden uitgevoerd door partners gespecialiseerd in de levering van meubels. De termijnen zijn gemiddeld langer dan aangekondigd door winkels die uitsluitend via internet werken. De leveringstijd weergegeven op de samenvatting van de bestelbon gebeurt dus louter indicatief.

Green Deco of de partners van Green Deco zullen contact opnemen met de klant om een dag en uur van levering vast te stellen.

De onmogelijkheid voor de transporteur om te leveren op de overeengekomen datum, wegens afwezigheid van de klant of omwille van niet-vermelde obstakels, kan aanleiding geven tot betaling door de klant van de additionele leveringskosten.

 

 1. Levering van verschillende artikels

De artikels besteld in eenzelfde winkelwagen zullen in principe in één levering gebeuren, op de beschikbaarheidsdatum van het geheel van de bestelde producten. Ingeval van gesplitste verzending, zullen de kosten ook gesplitst worden.

 

 1. Montage

De montage van de meubelen is niet begrepen in de levering, noch in de leveringskosten.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van de eigendom gebeurt pas na volledige betaling van de verkoopprijs en de kosten en het toebehoren.

 

 1. Overdracht van risico

Het risico op beschadiging of verlies van de goederen door toeval wordt overgedragen op de klant, vanaf het moment van afhaling van het goed door de klant of door de transporteur door hem gekozen. Wanneer de bestelbon bepaalt dat het goed geleverd wordt door Green Deco, worden deze risico’s overgedragen op de klant vanaf de levering.

 

 1. Definitieve verkoop

De bestelling wordt in hoofde van de klant gesloten vanaf het moment waarop hij dit bevestigd zal hebben. Voor Green Deco wordt de bestelling gesloten te rekenen vanaf de validatie van de betaling en de bevestiging van het in rekening brengen van de bestelling.

 

 1. Herroepingsrecht

De klant die particulier is, heeft het recht om zonder enig motief het contract te herroepen. Dit herroepingsrecht geldt gedurende 14 kalenderdagen te rekenen van de dag na de levering van het goed of na de fysieke inbezitname van het goed. De klant heeft geen herroepingsmogelijkheid voor goederen vervaardigd volgens zijn specificaties. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper zijn beslissing kennisgeven per aangetekende brief aan Green Deco – Waversesteenweg 1570 te 1160 Brussel, België.

Indien het herroepingsrecht uitgeoefend wordt, zal de klant de complete goederen teruggeven, in goede staat en in hun originele verpakking, binnen de 14 dagen vanaf de verzending van zijn herroepingsbeslissing. De verzendkosten ( waarvan het bedrag gelijk is aan de leveringskosten) zullen ten laste zijn van de klant. Green Deco zal een partner-transporteur belasten met de terugname en het transport van de goederen. Hij zal de klant, onder aftrek van de verzendingskosten, terugstorten binnen de 30 dagen van de terugname van de goederen. De terugstorting zal dezelfde betalingsprocedure volgen als deze gebruikt door de klant.

 

 1. Klachten – garanties

De klant verbindt zich om de geleverde goederen te onderzoeken van zodra dit mogelijk is, om te controleren of ze geen schijnbaar gebrek vertonen of dat ze niet beschadigd werden tijdens het transport. Wanneer een probleem of schijnbaar gebrek zich zou voordoen tijdens het uitpakken of monteren, bijvoorbeeld in de woning van de klant, moet deze zo snel mogelijk Green Deco hiervan informeren per email op info@greendeco.be of per brief gericht aan Green Deco – Waversesteenweg 1570 te 1160 Brussel, België – en moet hij alle elementen aanduiden (beschrijving, foto, …) die het schijnbaar probleem of gebrek bewijzen. De goederen worden beschouwd als aanvaard en goedgekeurd door de klant, als deze geen email of brief met klacht gezonden heeft 2 kalenderdagen na de levering. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarop de klant zich rechtmatig kan beroepen, kan na deze termijn geen klacht meer ontvangen worden op basis van een schijnbaar gebrek of een beschadiging. Deze clausule doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie voor gebrek aan conformiteit en voor verborgen gebreken. Wanneer een conformiteitsgebrek of verborgen gebrek optreedt, moet de klant schriftelijk Green Deco – Waversesteenweg 1570 te 1160 Brussel, België – informeren binnen twee maanden na de ontdekking ervan. Green Deco geeft op verkochte gebruikte en nieuwe goederen de wettelijke garanties die voorzien zijn in de dwingende Belgische wetsbepalingen, maar slechts in de mate dat de klant zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Als algemene regel geldt de garantie twee jaar na de leveringsdatum voor de nieuwe goederen en e garantie 1 jaar na de leveringsdatum voor de gebruikte goederen. De klant moet zijn factuur voorleggen.

 

 1. Vertraging in de levering

Wanneer de verkoper de contractuele leveringstijd met meer dan 25% overschrijdt, en behalve bij overmacht in hoofde van Green Deco, dient de klant de verkoper eerst schriftelijk op de hoogte te stellen; hij een ultieme periode van 15 dagen geven om verder te gaan met de levering. Indien de levering niet binnen de door de klant gestelde termijn plaatsvindt, heeft deze de mogelijkheid de verkoop te beëindigen door binnen 30 dagen na het verstrijken van de laatste termijn een aangetekende brief aan Green Deco te sturen – Waversesteenweg 1570 te 1160 Brussel, België. De ontbinding is mogelijk op voorwaarde dat Green Deco het goed nog niet geleverd heeft of ter beschikking gesteld heeft van de klant. Het voorschot of de prijs overgeschreven door de klant worden hem teruggestort binnen 30 dagen op de bankrekening die hij zal aangeven.

 

 1. Vertraging in de afhaling

Wanneer de klant zijn verplichting niet uitvoert om het goed in ontvangst te nemen in het depot binnen de initiële contractuele termijn van 30 dagen, terwijl hij daartoe werd uitgenodigd, zal de klant van rechtswege een bezettingsvergoeding verschuldigd zijn van 10 euro per m³ per week, te rekenen vanaf het verstrijken van de contractuele termijn van 30 dagen voorzien voor de inontvangstname.

 

 1. Gebrek aan afhaling

Wanneer de klant, na aangetekend ingebreke te zijn gesteld om het goed te verwijderen binnen een uiterste termijn van 15 dagen, nog altijd zijn verplichting niet zou uitvoeren om het goed af te halen, zal Green Deco gerechtigd zijn:

– ofwel de uitvoering van de verkoop in rechte na te streven

– ofwel de verkoop te ontbinden ten laste van de klant, door verzending van een aangetekende brief, waarin het falen van de klant en de ontbinding van de verkoop worden vastgesteld.
Ingeval de ontbinding gegrond wordt op het verzuim van de klant om zijn verplichting uit te voeren tot afhaling van het goed, zal een vergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van het goed. De vergoeding zal 75% van het bedrag van het goed zijn, als het gaat om goederen die vervaardigd zijn op maat of volgens specifieke wensen van de klant.

 

 1. Overmacht

Elke partij zal overmacht kunnen inroepen om tijdelijk of definitief de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen. Oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, energiebevoorradingsproblemen, onderbrekingen van transportmiddelen of elke uitzonderlijke gebeurtenis die de vervaardiging, het transport of de verkoop van het goed verhindert of belemmert, worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij de verkoper, zijn onderaannemers of de leverancier.

 

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Green Deco komt niet in het gedrang, dan in geval van bedrog of zware fout in zijn hoofde of in hoofde van zijn personeel. Zelfs wanneer Green Deco tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade die persoonlijk geleden werd door de klant. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerkin.

 

 1. Respect voor het privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de GDPR wetgeving en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de klant expliciet toestemming aan Green Deco om alle persoonlijke gegevens, die over de klant werden verkregen, te registreren in een bestand en deze te verwerken. De persoonlijke gegevens verstrekt in die omstandigheden zijn uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik, commercieel gebruik en marketing. Als de klant wenst om zich hiertegen te verzetten, volstaat het om een brief te richten aan de klantendienst van Green Deco, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonlijke gegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen. Het volstaat om een brief te richten aan Green Deco met vermelding van zijn naam en zijn adres. Persoonlijke en individuele gegevens worden nooit aan derden verhuurd of verkocht.

 

 1. Vrijwaringsclausule

Ingeval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beschouwd zou worden als nietig of niet toepasbaar, blijven de andere bepalingen van toepassing.

 

 1. Verandering van domicilie

De klant zal Green Deco informeren van de verandering van zijn domicilie.

 

 1. Toepasselijke wet – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is toepasselijk op dit contract.  In geval van een procedure, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel van toepassing.